Seurakisa.com ilmoittautumisrekisterin tietosuojaseloste

09.03.2020

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Janne Edelman
tietosuoja@seurakisa.com
Kotipaikka: Nurmijärvi

Rekisterin nimi

Seurakisa.com:n ilmoittautumisrekisteri

Tarkoitukset, joita varten rekisterin henkilötietoja käsitellään

Rekisterinpidon perusteena on käyttäjän ja seurakisa.com:n välinen asiointisuhde, käyttäjän antama suostumus ja käyttäjän Seurakisa.com:lle antama suostumus tallentaa kilpailujen ja niiden yhteys- ja ilmoittajahenkilöiden tiedot sekä kilpailijoiden ilmoittautumiset ja tunnistetiedot, ilmoittajakäyttäjän edustaessa kilpailijoita.

Seurakisa.com kerää henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kilpailuilmoitusten julkaiseminen ja hallinnoiminen
 • Kipailijoiden yksilöiminen
 • Kilpailuun ilmoittajan tunnistamine
 • Kilpailun ilmoittautuneiden listan luovuttamiseksi kilpailun järjestäjälle
 • Tilastollisiin tarkoituksiin
 • Kilpailunjärjestäjien sidosryhmäviestinnän toteuttamiseen

Ilmoittautumisrekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Kilpailunjärjestäjä:

 • Kilpailunjärjestäjä
 • Kilpailun yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Kilpailun ilmoittajan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
Kilpailijan ja tämän huoltajan tiedot:
 • Kilpailijan etu- ja sukunimi
 • Kilpailijan syntymäaika
 • Kilpailijan sukupuoli
 • Kilpailu ja lajit, johon kilpailija on ilmoittautunut
 • Ilmoittajan/huoltajan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Ilmoittajan hyväksyntä tietojen tallentamiseen

Henkilötietojen säännönmukaiset lähteet

Käyttäjien henkilötietoja kerätään kilpailunjärjestäjiltä, näiden luodessa uuden kilpailun ilmoittautumispalveluun ja kilpailijoiden huoltajilta / ilmoittajina toimivilta henkilöiltä näiden ilmoitettaessa kilpailijoita kilpailuihin. Ilmoittaja voi olla myös kilpailija itse.

Käyttäjän velvollisuudet

Ilmoittajakäyttäjä vastaa henkilötietoja antaessaan, että kaikille ilmoitetuille kilpailijoille ja yhteyshenkilöille, joiden tietoja käsitellään, on toimitettu tarvittavat ilmoitukset ja tiedot henkilötietojen käsittelystä. Seurakisa.com ei seuraa ilmoitettujen henkilötietojen sisältöä, laatua tai ajantasaisuutta.

Kilpailuilmoituksissa julkaistut tiedot

Kilpailuilmoituksiin annettujen henkilötietojen ja kilpailun tietojen oikeellisuudesta vastaa kilpailunjärjestäjä. Kaikista korjaukset kilpailuilmoituksen yhteydessä mainittuihin tietoihin vastaa kilpailun järjestäjä. Seurakisa.com ei tee muutoksia kilpailujen yhteydessä julkaistuihin tietoihin muutoin kuin tiedoissa ilmoitettujen henkilöiden pyynnöstä ja tällöinkin vain, mikäli tietoja ei ole mahdollista muokata kilpailunjärjestäjän toimesta hallintalinkin kautta.

Henkilötietojen säilytysajan määräytyminen

Käyttäjien tietoja säilytetään kilpailuilmoitusten ja ilmoittautumisten voimassaoloajan mukaisesti. Kilpailuun ilmoittautumisen poistaminen ei poista kilpailijan tai ilmoittautujan tietoja palvelusta, vaan niitä säilytetään vähintään siihen asti, kunnes kilpailu on päättynyt. Seurakisa.com:lla on oikeus poistaan kilpailuun liittyvät tiedot välittömästi kilpailun päättymisen jälkeen, kuitenkin siten, että kilpailusta julkisesti nähtävillä olevat tiedot ja niiden ilmoittajan yhteystiedot säilytetään vähintään 21 päivää kilpailuilmoituksen julkaisun päättymisestä (2003/460 Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä, 6 §) ja kilpailuilmoitukset ovat saatavilla kaksi viikkoa kilpailun ilmoitetusta alkamisajasta laskettuna.

Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen kolmansille osapuolille

Kilpailijan ja kilpailuun ilmoittajan henkilötietoja voidaan siirtää kilpailunjärjestäjille, kilpailutapahtuman järjestämiseksi ja kilpailuun ilmoittautumisen vastaanottamiseksi, kilpailun tulospalvelussa, tiedotuksessa ja kilpailunjärjestäjän verkkopalveluissa.

Kilpailutapahtuman tiedusteluyhteyshenkilön henkilötiedot voidaan julkaista Seurakisa.com:n kilpailusivulla.

Käyttäjien henkilötietoja voidaan siirtää Seurakisa.com:n palvelun tarjoamiseen osallistuville kolmansille osapuolille palveluiden teknisen toteutuksen, tietojenkäsittelyn, ylläpidon ja asiakaspalvelun yhteydessä.

Käyttäjien henkilötietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.

Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Seurakisa.com käyttää palveluntarjoajaa, joka on kotipaikka on Auburn, MA, Yhdysvallat. Seurakisa.com:n käyttämien palvelinten sijainti on Atlanta, GA, Yhdysvallat. Seurakisa.com on varmistanut, että myös palveluntarjoajan tietosuojan taso on turvattu EU:n laatimien mallisopimuslausekkeiden tai tietosuojalainsäädännön mukaisin suojatoimenpitein. Seurakisa.com:n Käytämme verkkosivuilla käytetään työkaluja, joiden palveluntarjoajat saattavat sijaita myös EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Esimerkki tämänlaisesta palveluntarjoajasta on Google Analytics. Näissä tapauksissa riittävä tietosuojan taso varmistetaan soveltamalla siirtoon tietosuojalainsäädännön mukaisia suojatoimenpiteitä.

Evästeiden käyttö

Tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) mukaisesti Seurakisa.com sivustolla käytettäviä cookie- eli evästetiedostoja käytetään siten, että sivuston käyttäjän yksityisyydensuojaa ei loukata. Evästeitä käytetään mm. mittaus- ja tutkimustarkoituksiin palvelun käytön tyypin ja määrän selvittämiseksi sekä sivuston kehittämiseksi. Lisäksi evästeitä voidaan käyttää viestinnän kohdentamiseen. Käyttäjä voi halutessaan kieltää evästeiden käytön selaimen asetuksista, mutta se voi aiheuttaa sivujen toimimattomuutta. Seurakisa.com ei takaa sivustojen toimivuutta, jos evästeet on kielletty.

Rekisterin tietoturvallisuus

Henkilötiedot kerätään ilmoittautumispalvelun tietokantaan, joka on palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattu. Fyysisesti tietokanta sijaitsee lukitussa ja valvotussa tilassa. Rekisterin henkilötietoihin pääsy on rajoitettu Seurakisa.com ylläpitäjistä vain pääsyä tarvitseville henkilöille Kirjautuminen edellyttää henkilökohtaista tunnusta ja salasanaa, joiden myöntämisestä ja hallinnoinnista vastaa Seurakisa.com -palvelusta vastaava henkilö. Henkilötiedot siirretään julkisen verkon yli taustajärjestelmiin salattuina.

Tarkastusoikeus

Henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on talletettu ilmoittautumisrekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisena ja allekirjoitettuna sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@seurakisa.com. Tarkastuspyyntöön tulee liittää etu- ja sukunimi, henkilötunnus, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan sähköpostitse.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin kuin henkilö on toimittanut Seurakisa.com:lle tietoja, joita käsitellään käyttäjän antaman suostumuksen perusteella, henkilöllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilöllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että Seurakisa.com ei ole noudattanut soveltuvaa tietosuojalainsääntelyä.